Број на оглас: 3375328
Објавен на: 22.04.2021, 19:07
1 / 5

Сметководствен програм (ИНФОС КОНСАЛТИНГ)

1 €

Категорија: Компјутери / Софтвери / Бизнис

Вид на оглас: Се продава


1. Основни податоци за апликациите
- Клиент – сервер архитектура.
- POSTGRESQL бесплатна база на податоци.
- Неограничен број на работни станици (во зависност од капацитетите на серверот,
оперативниот систем и инсталираната мрежна опрема).
- MS VISUAL FOXPRO кориснички интерфејс.
- Ги купувате само оние програми кои Ви се потребни, а се подолу во листата. Можно е дополнително да се купи било која апликација од листата подолу.
- 1 година гаранција, период во кој ги добивате без надомест сите измени во програмот по било кој основ, вклучувајќи ги и законските измени.
- По истекот на гарантниот рок, можете да изберете паушално одржување или одржување по повик.
2. Програм за ФИНАНСИСКО КНИГОВОДСТВО
- Внес, измена и бришење на налози за книжење.
- Автоматско книжење на калкулации и излезни фактури од материјално
книговодство, ПЛТ и нивелација од евиденција во трговија на мало.
- Аналитички картици (во денари или девизи).
- Аналитички заклучен лист (во денари или девизи).
- Изводи на отворени ставки (во денари или девизи).
- Старосна структура на побарувања и обврски.
- Синтетички картици.
- Синтетички заклучен лист.
- Биланс на успех, биланс на состојба, посебни податоци (ДЕ), објаснувачки белешки
и структура на приходи прилагодени за печатење и електронско доставување до
Централен Регисер на РМ.
- Книга за ДДВ (влезен ДДВ, излезен ДДВ, образец ДДВ-ИПДО).
- Паричен тек по директна метода.
- Пресметка на камата.
- Автоматски пренос во наредна година.
3. Програм за МАТЕРИЈАЛНО КНИГОВОДСТВО
- Внес, измена и бришење на калкулации (приемници).
- Внес, измена и бришење на излезни документи (фактури, расходи, репрезентации,
кусоци).
- Материјална картица.
- Материјален биланс.
- Извештаи за промет по купувачи (конта), организациони единици, локации, тип на
купувач, група на артикли, магацини, артикли по купувач, купувач по артикал,
држави, места и месеци.
- Книга за влезен и излезен ДДВ.
- Производство (нормативи, работни налози и евиденција на директни производни
трошоци)
- Пописни листи
- Автоматски пренос во наредна година
4. Програм за евиденција во трговија на мало
- Внес, измена и бришење на калкулации во продавница (ПЛТ образец).
- Внес, измена и бришење на нивелации
- Внес, измена и бришење на дневен пазар
- Внес, измена и бришење во книга на жиро сметка
- Внес, измена и бришење во книга за набавка
- Евиденција во трговија на мало (ЕТ)
5. Програм за пресметка на плата - Пресметка на плата
- Рекапитулар, платен список, исплатни белешки
- Внес на други исплати на граѓани
- Евиденција на кредити и други задршки
- Потврди за исплатени приходи
- Експорт во XML за доставување по електронски пат во УЈП
6. Евиденција на основни средства и пресметка на амортизација

Потврден огласувач
 Инфос Консалтинг (претпријатие)